[kc_title text="TeG7mFQgSOG7hiBUSOG7kE5HDQpI4buWIFRS4buiIFFV4bqiTkcgQ8OBTyBGQUNFQk9PSw0KVEhFTyBVSUQ=" type="h2" _id="514932" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#333333`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`40px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`,`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`50px`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 30px inherit`}}}}" _css_inspector_h2.kc_title="{`kc-css`:{`479`:{`typography`:{`font-size|h2.kc_title`:`30px`},`box`:{`padding|h2.kc_title`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}"]

Hệ thống cực kỳ đơn giản và dễ sử dụng. Việc cần làm duy nhất, là bạn phải tư duy tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở đâu

[kc_button text_title="Xem Chi Tiết" link="#help||" show_icon="yes" icon="fa-angle-double-right" icon_position="right" custom_css="{`kc-css`:{`479`:{`button-style`:{`font-size|.kc_button`:`14px`,`padding|.kc_button`:`6px 30px 6px 30px`}},`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#2dcc70`,`font-size|.kc_button`:`14px`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`border|.kc_button`:`2px solid #2dcc70`,`border-radius|.kc_button`:`30px 30px 30px 30px`,`padding|.kc_button`:`10px 40px 10px 40px`,`padding|.kc_button i`:`inherit inherit inherit 4px`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#2dcc70`,`background-color|.kc_button:hover`:`rgba(255, 255, 255, 0)`}}}}" _id="348541" onclick="__empty__"]
[kc_title text="U0lNUExFIEFEUyBT4bq8IEdJw5pQIELhuqBOIE5I4buuTkcgR8OM" _id="363713" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`35px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 0px inherit`}}}}"][kc_divider style="1" _id="387185" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#2dcc70`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`width|.divider_inner`:`40px`,`border-width|.divider_inner`:`3px`,`text-align|`:`center`,`margin|`:`0px inherit 20px inherit`}}}}" icon="__empty__"]
[kc_single_image image_source="media_library" image="https://evato.info/kcfeatures/wp-content/uploads/2016/11/preview.jpg" image_size="full" _id="829271" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]
[kc_feature_box layout="1" title="TARGET THEO TƯƠNG TÁC LIKE, SHARE, COMMENT" desc="Q8OzIHRo4buDIHRhcmdldCB0aGVvIHTGsMahbmcgdMOhYyBsaWtlLCBjb21tZW50IGhheSBzaGFyZSBj4bunYSBt4buZdCBiw6BpIHZp4bq/dCBi4bqldCBr4buzIChj4bqjIHRyw6puIGZhbnBhZ2UsIHByb2ZpbGUgaGF5IGdyb3VwIG7DoG8gxJHDsyk=" icon="sl-paper-plane" show_button="__empty__" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`20px inherit 15px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#2dcc70`,`font-size|.content-icon i`:`35px`},`boxes`:{`text-align|`:`left`,`margin|`:`inherit inherit 20px inherit`}}}}" _id="601056" image=""]
[kc_feature_box layout="1" title="TARGET THÀNH VIÊN MỘT NHÓM" desc="VGFyZ2V0IGZ1bGwgdGjDoG5oIHZpw6puIGPhu6dhIG3hu5l0IG5ow7NtLCBr4buDIGPhuqMgbmjDs20ga8OtbiB24bubaSBz4buRIGzGsOG7o25nIHRow6BuaCB2acOqbiBsw6puIMSR4bq/biB2w6BpIHRyxINtIG5naMOsbiDEkeG7gXUgxJHGsOG7o2M=" icon="sl-magnifier" show_button="__empty__" _id="212165" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`20px inherit 15px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#2dcc70`,`font-size|.content-icon i`:`35px`},`boxes`:{`text-align|`:`left`,`margin|`:`inherit inherit 20px inherit`}}}}" image=""]
[kc_feature_box layout="1" title="TARGET THEO DÕI" desc="VGFyZ2V0IGZ1bGwgZm9sbG93IGhheSBi4bqhbiBiw6ggY+G7p2EgbeG7mXQgcHJvZmlsZSBuw6BvIMSRw7MgKHnDqnUgY+G6p3UgbmfGsOG7nWkgbsOgeSBwaOG6o2kgY8O0bmcga2hhaSBkYW5oIHPDoWNoKQ==" icon="sl-star" show_button="__empty__" _id="857937" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`20px inherit 15px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#2dcc70`,`font-size|.content-icon i`:`35px`},`boxes`:{`text-align|`:`left`,`margin|`:`inherit inherit 20px inherit`}}}}" image=""]
[kc_feature_box layout="1" title="TARGET CHỨC VỤ" desc="VGFyZ2V0IGNodeG6qW4gdGhlbyBjw6FjIHVzZXIgxJFhbmcgbMOgbSB2aeG7h2Mg4bufIGN0eSBuw6BvLCBjaOG7qWMgduG7pQ==" icon="sl-badge" _id="905500" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`20px inherit 15px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#2dcc70`,`font-size|.content-icon i`:`35px`},`boxes`:{`text-align|`:`left`,`margin|`:`inherit inherit 20px inherit`}}}}" show_button="__empty__" image=""]
[kc_feature_box layout="1" title="TARGET THEO TƯƠNG TÁC TRÊN PROFILE, GROUP, FANPAGE" desc="Q8OzIHRo4buDIHRhcmdldCB0aGVvIHPhu7EgdMawxqFuZyB0w6FjIHRyw6puIHByb2ZpbGUsIGdyb3VwIGhheSBmYW5wYWdlIGLhuqV0IGvhu7MgKHF1w6l0IMSR4buRaSB0xrDhu6NuZyB0aGVvIG5oaeG7gXUgcG9zdCk=" icon="sl-star" show_button="__empty__" _id="437765" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`20px inherit 15px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#2dcc70`,`font-size|.content-icon i`:`35px`},`boxes`:{`text-align|`:`left`,`margin|`:`inherit inherit 20px inherit`}}}}" image=""]
[kc_feature_box layout="1" title="TARGET THEO NGƯỜI LIKE PAGE, CHECKIN…" desc="xJDhurdjIGJp4buHdCBjw7MgdGjhu4MgdGFyZ2V0IHRoZW8gbGlrZSBmYW5wYWdlLCBjaGVja2luIGZhbnBhZ2UgbeG7mXQgdHJhbmcgYuG6pXQga+G7syAo4bupbmcgZOG7pW5nIGdyYXBoIHNlYXJjaCDEkeG7gyBxdcOpdCByYSDEkeG7kWkgdMaw4bujbmcgbsOgeSk=" icon="sl-badge" _id="737859" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`20px inherit 15px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#2dcc70`,`font-size|.content-icon i`:`35px`},`boxes`:{`text-align|`:`left`,`margin|`:`inherit inherit 20px inherit`}}}}" show_button="__empty__" image=""]
[kc_title text="SOG7hiBUSOG7kE5HIE5I4bqsUCBEQU5IIFPDgUNIIFVJRCBGQUNFQk9PSw==" type="h2" _id="707785" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`32px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 22px inherit`}}}}"]

GIÚP TẠO TỆP “CUSTOM AUDIENCE” CHẠY FACEBOOK ADS.


Như mọi người đã biết, từ giữa năm 2015 Facebook đã ngưng không hỗ trợ tạo Đối tượng tùy chỉnh (Custom Audience) từ UID hoặc địa chỉ email @facebook.com. Điều này khiến việc chạy Facebook trở nên khó khăn hơn và hiệu quả thấp hơn so với trước… Nhưng trong thời gian qua ATP đã nổ lực và đưa ra giải pháp giúp anh em marketer vẫn có thể tiếp tục chạy Facebook Ads theo UID một cách an toàn. Việc quét tệp đối tượng theo UID và thông qua hệ thống của ATP anh em vẫn có thể tạo đối tượng Custom Audience dễ dàng.

[kc_single_image image_size="full" _id="855675" image_source="media_library" image="2011" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]
[kc_single_image image_size="full" _id="315419" image_source="media_library" image="2012" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]
[kc_title text="VGFyZ2V0IOG7nyBt4buNaSBuZ8OzYyBuZ8OhY2ggdHLDqm4gRmFjZWJvb2s=" type="h2" _id="38698" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`32px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 22px inherit`}}}}"]

SIMPLE ADS đơn giản dễ dàng sử dụng


Giải pháp chỉ ứng dụng ở thị trường Việt Nam để tăng hiệu quả chạy Facebook Ads, tiết kiệm chi phí quảng cáo Tỷ lệ từ danh sách UID nhập lên chuyển thành 50-60% tệp Custom Audiences (coin trừ theo số lượng tệp Custom Audiences tạo ra được) Giải pháp này hoàn toàn an toàn cho tài khoản chạy ads cũng như fanpage

[kc_title text="S2jDtG5nIGNo4buJIG5o4bqtbiDEkcaw4bujYyBt4buZdCBo4buHIHRo4buRbmcgaOG7lyB0cuG7oyBjaOG6oXkgZmFjZWJvb2sgYWRzIHRoZW8gVUlEIA==" type="h2" _id="396757" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`35px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 0px inherit`}}}}"][kc_divider style="1" _id="115717" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#2dcc70`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`width|.divider_inner`:`40px`,`border-width|.divider_inner`:`3px`,`text-align|`:`center`,`margin|`:`0px inherit 20px inherit`}}}}" icon="__empty__"]

Mà bạn còn nhận được nhiều hơn thế nữa

[kc_single_image image_source="media_library" image="https://evato.info/kcfeatures/wp-content/uploads/2016/12/case-studies-11.jpg" image_size="full" _id="21594" custom_link="__empty__" icon="__empty__"][kc_title text="UGjhuqduIE3hu4FtIFF1w6l0IEJpZ2RhdGEgRmFjZWJvb2s=" type="h4" _id="352993" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`10px inherit 0px inherit`}}}}"]

Theo UID, Tên, SĐT, Email, Ngày Sinh,…

[kc_single_image image_source="media_library" image="https://evato.info/kcfeatures/wp-content/uploads/2016/12/case-studies-08.jpg" image_size="full" custom_link="__empty__" icon="fa-star" _id="886505"][kc_title text="UGjhuqduIE3hu4FtICJTacOqdSBUYXJnZXQiIFRyw6puIEZhY2Vib29r" type="h4" _id="412542" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`10px inherit 0px inherit`}}}}"]

Phần mềm có khả năng lọc lấy UID ở bất cứ đâu trên Facebook: Lọc giới tính, tuổi, chức vụ,…..

[kc_single_image image_source="media_library" image="https://evato.info/kcfeatures/wp-content/uploads/2016/12/case-studies-03.jpg" image_size="full" custom_link="__empty__" icon="fa-star" _id="22364"][kc_title text="SOG7hyBUaOG7kW5nIFF1w6l0IExpa2UgRmFucGFnZQ==" type="h4" _id="659239" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`10px inherit 0px inherit`}}}}"]

Hệ thống giúp quét  ra những người thật sư đã " LIKE MỘT FANPAGE"

[kc_single_image image_source="media_library" image="https://evato.info/kcfeatures/wp-content/uploads/2016/12/case-studies-05.jpg" image_size="full" _id="121285" custom_link="__empty__" icon="__empty__"][kc_title text="TeG7mXQgQWNjb3VudCBI4buXIFRy4bujIFYuSS5QIFRy4buLIEdpw6EgMlRS" type="h4" _id="678598" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`10px inherit 0px inherit`}}}}"]

Hệ thống hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng, bạn sẽ được hỗ trợ về gợi ý target, phân tích nội dung và insight của khách hàng..

Chúng tôi mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn

Để phù hợp nhất cho công việc của mình !
2.000 UID

Miễn Phí

SỬ DỤNG
50.000 UID

1.000.000 VNĐ

100.000 UID

1.800.000VNĐ

200.000 UID

3.500.000VNĐ

500.000 UID

7.000.000 VNĐ

1.000.000 UID

12.000.000VNĐ

NHẬN NGAY 2000 UID TỪ HỆ THỐNG

Tạo tệp đối tượng và cảm nhận độ hiệu quả mà hệ thống SIMPLE ADS mang lại
[X]