[kc_single_image image_source="media_library" image="5948" image_size="full" _id="500361" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`margin|img`:`40px inherit inherit inherit`}}}}" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]
[kc_icon icon="et-mobile" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`icon-style`:{`color|i`:`#1e79f2`,`font-size|i`:`45px`}}}}" _id="98294"][kc_title text="VMSCTkcgVMavxqBORyBUw4FDIENITyBO4buYSSBEVU5HIMSQxIJORyBUUsOKTiBGQUNFQk9PSw==" type="h2" _id="884576" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`15px inherit 15px inherit`}}}}"]
[kc_icon icon="et-puzzle" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`icon-style`:{`color|i`:`#1e79f2`,`font-size|i`:`45px`}}}}" _id="292484"][kc_title text="WMOCWSBE4buwTkcgUEjhu4RVIDEwMDAgS0jDgUNIIEjDgE5HIE3hu5ZJIE5Hw4BZIFbDgCBDSMSCTSBTw5NDIEzhuqBJIFNBVSDEkMOTDQo=" type="h2" _id="692741" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`15px inherit 15px inherit`}}}}"]
[kc_icon icon="et-gears" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`icon-style`:{`color|i`:`#1e79f2`,`font-size|i`:`45px`}}}}" _id="202232"][kc_title text="xJBJ4buAVSBLSEnhu4JOIFRSQUZGSUMsIEfhu6xJIE7hu5hJIERVTkcgVsOAIMSQSeG7gFUgSMav4buaTkcgTElOSyDEkOG6vk4gQuG6pFQgS+G7siDEkMOCVS4NCg==" type="h2" _id="919726" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`15px inherit 15px inherit`}}}}"]
[kc_title text="TeG7mXQgZ2nhuqNpIHBow6FwIG1hcmtldGluZyB04buxIMSR4buZbmcgaMOzYSAmIGNybSBob8OgbiB0b8OgbiBt4bubaQ==" _id="473365" type="h4" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`rgba(255, 255, 255, 0.81)`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`16px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`400`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 0px inherit`}}}}"][kc_title text="ROG7hSBkw6BuZyB04bqhbyBwaOG7hXUgMTAwMCBraMOhY2ggaMOgbmcgbeG7l2kgbmfDoHkgdsOgIGNoxINtIHPDs2MgbOG6oWkgc2F1IMSRw7MgYuG6sW5nIEZhY2Vib29rIHB1c2ggbm90aWZpY2F0aW9uICggVGjDtG5nIELDoW8gxJDhuql5KS4=" type="h4" _id="703542" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`18px`,`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`40px`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`none`}},`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#ffffff`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`40px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`40px`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 35px inherit`}}}}"][kc_button text_title="Sử Dụng Hệ Thống" link="https://link.puno.vn||_blank" show_icon="yes" icon="seosight-settings" icon_position="left" _id="886684" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#1e79f2`,`background-color|.kc_button`:`#ffffff`,`font-weight|.kc_button`:`400`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`border|.kc_button`:`1px solid #ffffff`,`border-radius|.kc_button`:`40px 40px 40px 40px`,`padding|.kc_button`:`14px 50px 14px 50px`,`padding|.kc_button i`:`inherit 6px inherit inherit`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button:hover`:`rgba(238, 238, 238, 0)`}}}}" onclick="__empty__"]
[kc_title text="VMSCTkcgVMavxqBORyBUw4FDIENITyBO4buYSSBEVU5HIMSQxIJORyBUUsOKTiBGQUNFQk9PSw==" type="h2" _id="602604" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`30px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 10px inherit`}}}}"]

Bạn nghĩ sao để có thể tương tác đến hàng trăm khách hàng chỉ trong vòng một click. Để có thể chi một số tiền lớn cho ads nhưng chỉ tiếp cận được khách hàng 1-2 lần, nhưng chưa chắc gì đã có thể tạo ra chuyển đổi, Puno có thể giúp bạn tương tác hàng chục lần và chắc chắn chuyển đổi được với chi phí thấp nhất.

[kc_single_image image_source="media_library" image="5950" image_size="full" _id="560906" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`padding|img`:`inherit 40px inherit inherit`}}}}" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]
[kc_feature_box layout="3" title="Tăng tương tác cho bài viết (gấp 3-5 lần so với thông thường bằng việc kêu gọi hành động like, cmt hay share mới đc xem link chia sẻ)" icon="et-layers" show_button="yes" button_text="Read more" button_link="#" _id="284488" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`title`:{`text-align|.content-title`:`justify`},`desc`:{`text-align|.content-desc`:`justify`},`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`text-align|`:`left`,`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" image=""][kc_feature_box layout="3" title="Giảm thiểu thời gian tiếp cận khách hàng." icon="et-pencil" _id="137242" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""][kc_feature_box layout="3" title="Áp dụng được đa kênh, từ profile (trang cá nhân), Fanpage, Group trên Facebook." icon="et-profile-male" _id="155494" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""]
[kc_title text="Q0hJ4bq+TiBMxq/hu6JDIFjDglkgROG7sE5HIFBI4buEVSAxMDAwIEtIw4FDSCBIw4BORyBN4buWSSBOR8OAWQ==" type="h2" _id="902920" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`30px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 10px inherit`}}}}"]

Chăm sóc dễ dàng sau đó bằng công nghệ mới “PUSH NOTIFICATIONS" trên Facebook

[kc_feature_box layout="3" title="Thu thập phễu khách hàng tiềm năng (những khách hàng vào liên kết được chia sẽ từ hệ thống Puno,ngay lập tức bạn sẽ lấy được email + info Facebook)" icon="et-layers" _id="495366" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""][kc_feature_box layout="3" title="Nhận diện rõ chân dung khách hàng, lọc đối tượng tiềm năng (biết được tên, nick Facebook, giới tính, địa điểm, email,…)" icon="et-pencil" _id="613657" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""][kc_feature_box layout="3" title="Chăm sóc lại bằng hình thức Push Notifications (gửi thông báo trên Facebook kèm theo mô tả + điều hướng link bất kỳ)" icon="et-profile-male" _id="917821" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""]
[kc_single_image image_source="media_library" image="1996" image_size="full" _id="888331" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`image-style`:{`display|`:`none`}},`any`:{`image-style`:{`padding|img`:`inherit 40px inherit inherit`}}}}" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]
[kc_title text="Q8OTIFRI4buCIMSQSeG7gFUgSMav4buaTkcgTElOSywgVFJBRkZJQyDEkEkgQuG6pFQgQ+G7qCDEkMOCVQ==" type="h2" _id="937526" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`30px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 10px inherit`}}}}"]
Một giải pháp phù hợp cho việc làm SEO, kéo traffic cho website từ mạng xã hội Facebook.
[kc_single_image image_source="media_library" image="5951" image_size="full" _id="631258" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`image-style`:{`display|`:`none`}},`any`:{`image-style`:{`padding|img`:`inherit 40px inherit inherit`}}}}" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]
[kc_feature_box layout="3" title="Điều hướng tất cả user vào group để sinh hoạt, tương tác." icon="et-layers" _id="673731" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""][kc_feature_box layout="3" title="Điều hướng tất cả user follow profile của mình để nhận thêm nhiều thông tin chia sẻ." icon="et-pencil" _id="9273" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""][kc_feature_box layout="3" title="Chăm sóc lại bằng hình thức Push Notifications (gửi thông báo trên Facebook kèm theo mô tả + điều hướng link bất kỳ)" icon="et-profile-male" _id="678752" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""][kc_feature_box layout="3" title="Điều hướng tất cả user follow profile của mình để nhận thêm nhiều thông tin chia sẻ." icon="et-profile-male" _id="732287" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""][kc_feature_box layout="3" title="Điều hướng tất cả user rating 5 sao cho fanpage để nhận được nhiều sự support sau đó." icon="et-profile-male" _id="157812" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-size|.content-title`:`18px`,`font-weight|.content-title`:`700`,`text-transform|.content-title`:`capitalize`,`margin|.content-title`:`inherit inherit 10px inherit`},`desc`:{`font-size|.content-desc`:`14px`,`line-height|.content-desc`:`26px`},`icon`:{`color|.content-icon i`:`#1e79f2`,`color|+:hover .content-icon i`:`#ffffff`,`background-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`font-size|.content-icon i`:`40px`,`height|.content-icon i`:`90px`,`width|.content-icon i`:`90px`,`line-height|.content-icon i`:`88px`,`border|.content-icon i`:`1px solid #e4e4e4`,`border-color|+:hover .content-icon i`:`#1e79f2`,`border-radius|.content-icon i`:`50% 50% 50% 50%`,`padding|.content-icon i`:`inherit inherit inherit 20px`},`boxes`:{`padding|`:`inherit inherit 10px inherit`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__" image=""]
[kc_title text="QuG6oE4gQ8OSTiDEkEFORyBQSMOCTiBWw4JOID8NCg==" _id="500004" type="h1" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#ffffff`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`}}}}"]

Hãy xem qua những người sử dụng hệ thống PUNO đã làm được những gì….

[kc_title text="Q0jhu4ggVuG7mkkgNS4wMDAgxJDhu5JORyBN4buWSSBOR8OAWQ0K" _id="476678" type="h1" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`}}}}"]

Bạn sẽ sỡ hữu ngay những tính năng ưu việc, như gửi được nhiều thông báo đẩy hơn (Push Notifications), được gửi thông báo trên facebook mang thương hiệu của mình, và hơn thế nữa sẽ nhận được bộ quà tặng cực khủng dưới đây, dùng để đào tạo nhân viên, hoặc làm quà tặng để xây dựng phễu

[kc_feature_box layout="2" title="32 GB TÀI LIỆU DIGITAL MARKETING" _id="762727" image="1812" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-weight|.content-title`:`800`,`text-align|.content-title`:`center`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" icon="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__"]
[kc_feature_box layout="2" title="BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NHÂN SỰ" _id="435249" image="1811" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-weight|.content-title`:`800`,`text-align|.content-title`:`center`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" icon="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__"]
[kc_feature_box layout="2" title="BỘ TÀI LIỆU C.E.O" _id="107168" image="1810" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-weight|.content-title`:`800`,`text-align|.content-title`:`center`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" icon="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__"]
[kc_feature_box layout="2" title="1 TÀI KHOẢN HỖ TRỢ VIP TRỊ GIÁ 2TR ĐỒNG" _id="672215" image="1809" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`}},`any`:{`title`:{`font-weight|.content-title`:`800`,`text-align|.content-title`:`center`}}}}" position="__empty__" desc="__empty__" icon="__empty__" show_button="__empty__" button_text="__empty__" button_link="__empty__"]
[kc_title text="Q0hJ4bq+TiBMxq/hu6JDIFjDglkgROG7sE5HIFBI4buEVSAxMDAwIEtIw4FDSCBIw4BORyBN4buWSSBOR8OAWQ==" type="h2" _id="189973" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`30px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 10px inherit`}}}}"]

Chăm sóc dễ dàng sau đó bằng công nghệ mới “PUSH NOTIFICATIONS" trên Facebook

[kc_single_image image_source="media_library" image="2005" image_size="full" _id="635953" css_custom="{`kc-css`:{`479`:{`image-style`:{`display|`:`none`}},`any`:{`image-style`:{`padding|img`:`inherit 40px inherit inherit`}}}}"]
[kc_title text="SMODWSDDgVAgROG7pE5HIEjhu4YgVEjhu5BORyBQVU5PIMSQ4buCIFRJ4bq+UCBD4bqsTiBIw4BORyBOR0jDjE4gS0jDgUNIIEjDgE5HIE5HQVkgSMOUTSBOQVkh" type="h2" _id="40350" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#ffffff`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`35px`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 10px inherit`}}}}"]
[kc_button text_title="BẤM VÀO ĐÂY" show_icon="yes" icon="seosight-shopping-cart" icon_position="left" _id="218558" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#2dbf5b`,`font-size|.kc_button`:`26px`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`text-align|`:`right`,`border|.kc_button`:`2px solid #2dbf5b`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`10px 35px 10px 35px`,`margin|.kc_button`:`20px inherit inherit inherit`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#2dbf5b`,`background-color|.kc_button:hover`:`rgba(255, 255, 255, 0)`}}}}" animate="tada||" onclick="__empty__"]
[X]