Cổ phần là gì? Những đặc điểm cổ phần mà bạn nên biết?

Rate this post
Cổ phần là gì? Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh nhân cách cổ đông công ty bất kể họ có tham gia thành lập công ty hay không, do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Dưới đây là một số thông tin hay về cổ phần là gì, cùng nhau tìm hiểu nhé!!!

Cổ phần là gì?

Cổ phần là gì-1
Cổ phần-Cổ phần là gì
Trong Luật doanh nghiệp 2020, không có khái niệm chính xác cổ phần là gì. thế nhưng cổ phần được quy định rõ nhất trong phần vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần:
“Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”
Căn cứ vào quy định trên, ta có khả năng hiểu cổ phần là tổ chức nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ. những cá thể hay tổ chức sở hữu cổ phần gọi là các cổ đông.
– Giá trị mỗi cổ phần (mệnh giá cổ phần) do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có khả năng khác với giá chào bán cổ phần.
– Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh nhân cách cổ đông công ty bất kể họ có tham gia thành lập công ty hay không.

Quyền và nghĩa vụ pháp lý của người sở hữu cổ phần là gì?

Cổ phần phổ thông

Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:
  • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và tiến hành quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
  • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với mật độ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
  • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần là gì-2
Quyền và nghĩa vụ pháp lý của người sở hữu cổ phần-Cổ phần là gì
Cổ phần này được trả cổ tức với mức cao hơn so sánh với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả bán hàng của công ty cổ phần.
Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức do điều lệ doanh nghiệp quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.
Cổ đông ưu đãi cổ tức có các quyền sau:
  • Nhận cổ tức theo quy định;
  • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với mật độ sở hữu cổ phần tại công ty;
  • Các quyền khác.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ doanh nghiệp quy định.
Tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.
Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty. Sau thời hạn đấy, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập thay đổi thành cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần được doanh nghiệp hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Người được quyền mua cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do điều lệ doanh nghiệp quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông.
Lưu ý: Không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản lý và Ban kiểm soát.

Những đặc điểm cổ phần trong đơn vị cổ phần

Cổ phần là vấn đề pháp lý căn bản của công ty cổ phần. Cổ phần mang thực chất là quyền tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu, nó là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ phần có những đặc điểm sau:

Cổ phần là gì-3
Những đặc điểm cổ phần trong đơn vị cổ phần-Cổ phần là gì
– Cổ phần là một doanh nghiệp biểu hiện quyền sở hữu tài sản trong tổ chức, nó là căn cứ pháp lý xác lập nhân cách thành viên của công ty, bất kể họ có tham gia thành lập doanh nghiệp hay không, người sở hữu cổ phần là cổ đông của doanh nghiệp, nó có hiệu lực tuyệt đối, người nắm giữ cổ phần có phần đa số quyền năng và đặc trưng, trực tiếp thực hiện quyền của mình đối với công ty. Từ cổ phần phát sinh quyền và nghĩa vụ cho các cổ đông. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu chúng các quyền, nghĩa vụ và ích lợi ngang nhau.
-Cổ phần được xác định mệnh giá do doanh nghiệp quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có khả năng khác với giá chào bán cổ phần, giá chào bán cổ phần do hội đồng quản lý của công ty quyết định nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp pháp luật có quy định.

Tạm kết

Qua bài viết trên, mình muốn các bạn có thêm kiến thức về cổ phần là gì và những đặc điểm quan trọng của cổ phần. Mình hy vọng bài viết phía trên đây mà mình vừa chia sẻ sẽ phần nào giúp cho bạn có thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực này!!!
Nhật Minh-Tổng hợp và bổ sung
Nguồn tham khảo: (luatminhkhue.vn, lawkey.vn, thuvienphapluat.vn, giayphepkinhdoanh.vnglawvn.com)
Zalo ZNS
Simple ZNS

Giải pháp gửi tin nhắn Zalo OA, giúp doanh nghiệp re-marketing hiệu quả

Combo ATP

Tổng hợp tất cả các sản phẩm hỗ trợ kinh doanh online đa kênh

Simple Tikdown

Giải pháp phần mềm hỗ trợ tăng follow trên Tiktok

Simple Facebook PRO

Kết bạn tự động, giúp đạt được 5000 bạn bè nhanh chóng.